اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه هرمزگان

تاریخ ثبت: 1403/02/03

  نظر به سطح علمی این  کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی محوریت رویداد با بخش های علمی مختلف،دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان  این رویداد علمی را در وبسایت آن مرکز علمی معتبر و ممتاز  اطلاع رسانی کرد

لینک دسترسی https://hormozgan.ac.ir/home/index/5/13/news/6071